Деревенька Норвегино

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Oppholdskort

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Utlendingsloven
Rettskilder
Kapittel 13. Særlige regler for utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) og Konvensjon om opprettelse av Det europeiske Frihandelsforbund (EFTA-konvensjonen)
Rettskilder
§ 109. Saklig virkeområde
Dette kapittelet regulerer retten til innreise og opphold i riket for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.
Oppholdsrett etter dette kapittelet gir rett til å ta opphold og til å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet i hele riket med mindre det er fastsatt begrensninger i samsvar med regler gitt i eller i medhold av denne loven.
Oppholdsrett etter dette kapittelet er ikke til hinder for oppholdstillatelse for utlendinger som nevnt i første ledd etter lovens alminnelige bestemmelser.
Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om gjennomføring av bestemmelsene i dette kapittelet og om forholdet til lovens alminnelige bestemmelser, herunder for de tilfellene der en utlending som nevnt i første ledd, får oppholdstillatelse etter lovens alminnelige bestemmelser.
Rettskilder
§ 110. Nærmere om hvem kapittelet gjelder for
Borgere av land som omfattes av EØS-avtalen, heretter omtalt som EØS-borgere, omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet. Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om at borgere av land som omfattes av EFTA-konvensjonen, men ikke EØS-avtalen, helt eller delvis skal omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet.

Rettskilder
Familiemedlemmer til en EØS-borger omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet så lenge de følger eller gjenforenes med en EØS-borger. Familiemedlemmer til en norsk borger omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet dersom de følger eller gjenforenes med en norsk borger som returnerer til riket etter å ha utøvet retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen i et annet EØS-land eller EFTA-land.

Rettskilder
Med familiemedlem menes
a) ektefelle,
b) samboer, dersom det foreligger en varig tilknytning til EØS-borgeren og denne tilknytningen kan dokumenteres,
c) slektning i direkte nedstigende linje fra en EØS-borger eller fra en utlending nevnt i bokstav a eller b, som er under 21 år eller som forsørges av EØS-borgeren, og
d) slektning i direkte oppstigende linje fra en EØS-borger eller fra en utlending nevnt i bokstav a eller b som forsørges av EØS-borgeren.

En utlending som faller utenfor bestemmelsene i første til tredje ledd, men som er arbeidstaker i et foretak etablert i et EØS-land, omfattes likevel av bestemmelsene i dette kapittelet så langt de passer i forhold til det oppdraget som skal utføres her i riket, når vedkommende
a) skal utføre arbeid etter reglene om fri bevegelighet for tjenester i EØS-avtalen, eller
b) skal etablere seg etter reglene om fri etableringsrett i EØS-avtalen.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hvem som omfattes av annet ledd, at også andre familiemedlemmer enn utlendinger som nevnt i tredje ledd, helt eller delvis skal omfattes av bestemmelsene i dette kapittelet og om kravet til varig tilknytning og dokumentasjon som nevnt i tredje ledd bokstav b. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvem som omfattes av fjerde ledd.

§ 114. Oppholdsrett i mer enn tre måneder for familiemedlemmer og andre utlendinger som ikke er EØS-borgere
Bestemmelsene i § 113 første og annet ledd gjelder tilsvarende for utlendinger som ikke er EØS-borgere, dersom de er familiemedlemmer til en EØS-borger med oppholdsrett etter § 112 første ledd bokstav a, b eller c, eller dersom de er ektefeller, samboere eller forsørget barn under 21 år som følger eller gjenforenes med en EØS-borger med oppholdsrett etter § 112 første ledd bokstav d.

Rettskilder
En utlending som nevnt i § 110 fjerde ledd, har oppholdsrett i mer enn tre måneder så lenge dette skjer som ledd i utøvelsen av en tjeneste eller det er nødvendig for etableringen av en virksomhet i riket. Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift.

Ved EØS-borgerens død bevarer et familiemedlem som ikke er EØS-borger, oppholdsretten hvis vedkommende har hatt opphold i riket som familiemedlem i ett år før dødsfallet og oppfyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c eller oppholder seg i riket som familiemedlem til en person som oppfyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c. Ved en EØS-borgers utreise fra riket eller død bevarer uansett EØS-borgerens barn og den personen som har foreldreansvaret, oppholdsretten så lenge barnet er opptatt ved en godkjent utdanningsinstitusjon.

Ved skilsmisse eller opphør av samboerskap bevarer EØS-borgerens familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere, oppholdsretten så lenge de selv oppfyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c, eller er familiemedlem til en person som oppfyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c, forutsatt at
a) ekteskapet på separasjonstidspunktet hadde vart i tre år og herunder ett år i riket,
b) foreldreansvaret til barn av EØS-borgeren ved avtale eller dom er overført til ektefellen som ikke er EØS-borger,
c) ektefellen som ikke er EØS-borger, eller eventuelle barn har vært utsatt for vold eller andre alvorlige overgrep i ekteskapet, eller
d) ektefellen som ikke er EØS-borger, ved avtale eller dom utøver samvær med barn i riket.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om en videre oppholdsrett for personer med foreldreansvar eller samværsrett som nevnt i tredje og fjerde ledd, og ved opphør av samboerskap etter fjerde ledd.

§ 116. Varig oppholdsrett for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere
Et familiemedlem som ikke er EØS-borger, og som etter § 114 første ledd har bodd sammen med en EØS-borger og har hatt sammenhengende lovlig opphold i riket i fem år, får varig oppholdsrett. Det samme gjelder et familiemedlem som ikke er EØS-borger og som etter § 114 tredje ledd første punktum eller fjerde ledd har hatt sammenhengende lovlig opphold i riket i fem år. Midlertidig opphold utenfor riket er under visse omstendigheter tillatt uten at kravet til sammenhengende opphold berøres. Den varige oppholdsretten består uavhengig av om vilkårene for opphold i § 114 er oppfylt. Den varige oppholdsretten bortfaller hvis innehaveren oppholder seg utenfor riket i mer enn to påfølgende år.
Varig oppholdsrett etter § 115 fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere.
Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hva som skal anses som sammenhengende lovlig opphold, om hva som ligger i midlertidig opphold utenfor riket, herunder om gyldige fraværsgrunner, om hva som ligger i vilkåret om å bo sammen og om bortfall av den varige oppholdsretten.
Rettskilder
§ 117. Registreringsbevis for utlendinger med oppholdsrett etter §§ 112 eller 113
En EØS-borger som oppholder seg i riket etter §§ 112 eller 113 i mer enn tre måneder, skal registrere seg. Fristen for registrering er tre måneder fra innreisedatoen. Når EØS-borgeren framlegger dokumentasjon som nevnt i annet og tredje ledd, utstedes straks et registreringsbevis.

For registrering av en EØS-borger med oppholdsrett etter § 112 kan det i tillegg til gyldig identitetskort eller pass kreves framlagt
a) bekreftelse fra arbeidsgiver på ansettelse eller bevis for at utlendingen utøver selvstendig næringsvirksomhet eller bekreftelse på avtale om tjenesteytelse, jf. § 112 første ledd bokstav a og b,
b) sykeforsikring og dokumentasjon på at vedkommende har tilstrekkelige midler til å dekke underhold for seg selv og eventuelle familiemedlemmer, jf. § 112 første ledd bokstav c,
c) bekreftelse på at vedkommende er opptatt ved en godkjent utdanningsinstitusjon, sykeforsikring og erklæring om at vedkommende råder over tilstrekkelige midler til å dekke underhold for seg selv og eventuelle familiemedlemmer, jf. § 112 første ledd bokstav d.

For registrering av en EØS-borger som oppholder seg i riket som familiemedlem med oppholdsrett etter § 113, kan det i tillegg til gyldig identitetskort eller pass kreves framlagt
a) dokument som attesterer familieforholdet som er grunnlaget for oppholdsretten,
b) registreringsbevis til EØS-borgeren som utlendingen følger eller gjenforenes med, og
c) dokumentasjon på forsørgelse i tilfeller hvor status som familiemedlem er betinget av at utlendingen forsørges, jf. § 110 tredje ledd bokstav c og d.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hvilken myndighet som registrerer og utsteder registreringsbevis og om å fastsette gebyr for utstedelsen. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om arbeidssøkerens plikt til å registrere seg når EØS-borgeren finner arbeid etter utløpet av fristen i første ledd.

Rettskilder
§ 118. Oppholdskort for utlendinger med oppholdsrett etter § 114 som ikke er EØS-borgere
En utlending som oppholder seg i riket etter § 114 i mer enn tre måneder, plikter å anskaffe oppholdskort. Søknadsfristen for oppholdskort er tre måneder fra innreisedatoen. Når utlendingen framlegger dokumentasjon som nevnt i annet ledd, utstedes straks et bevis for at søknad om oppholdskort er levert.

Ved søknad om oppholdskort for familiemedlemmer skal det framlegges
a) gyldig pass,
b) dokument som attesterer familieforholdet som er grunnlaget for oppholdsretten,
c) registreringsbevis til EØS-borgeren som utlendingen følger eller gjenforenes med,
d) dokumentasjon på forsørgelse i tilfeller hvor status som familiemedlem er betinget av at utlendingen forsørges, jf. § 110 tredje ledd bokstav c og d.

Ved søknad om oppholdskort for utlendinger som nevnt i § 110 fjerde ledd skal det framlegges
a) gyldig pass og
b) dokumentasjon på at utlendingen skal utføre arbeid etter reglene om fri bevegelighet for tjenester i EØS-avtalen, eller skal etablere seg etter reglene om fri etableringsrett i EØS-avtalen.

Søknad om oppholdskort avgjøres innen seks måneder etter at søknaden er levert. Oppholdskortet er gyldig i fem år eller for EØS-borgerens oppholdsperiode hvis varigheten av denne antas å bli kortere enn fem år. Med mindre særlige grunner foreligger, opphører oppholdskortets gyldighet ved opphold utenfor riket i mer enn seks måneder per år.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hvilken myndighet som mottar søknad om og utsteder oppholdskort og om å fastsette gebyr for utstedelsen. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om dokumentasjon etter annet og tredje ledd, om varigheten av oppholdskortet og om gyldighet ved opphold utenfor riket etter fjerde ledd.

Rettskilder
§ 119. Oppholdsbevis og oppholdskort for utlendinger med varig oppholdsrett etter §§ 115 og 116
En EØS-borger som oppholder seg i riket etter § 115, gis etter søknad varig oppholdsbevis.
En utlending som oppholder seg i riket etter § 116, gis etter søknad varig oppholdskort. Søknad om varig oppholdskort skal leveres før utløpet av gyldighetsperioden for oppholdskort utstedt etter § 118.
Utlendingsdirektoratet avgjør søknader om varig oppholdsbevis og varig oppholdskort etter denne bestemmelsen.
Kongen kan gi nærmere bestemmelser i forskrift, herunder om hvilken myndighet som mottar søknad om og utsteder varig oppholdsbevis og varig oppholdskort og om fastsettelse av gebyr for utstedelsen. Kongen kan fastsette at politiet gis myndighet til å innvilge søknader etter denne bestemmelsen.

0

2

http://www.udi.no/Global/upload/Publika … ort-NO.pdf

0

3

Oppholdskort – utlendingsfeltet

Regjeringen foreslår at det bevilges 8,7 millioner kroner til arbeidet med innføring av oppholdskort for utlendinger som innvilges oppholdstillatelse i Norge. Oppholdskortene skal erstatte dagens standardiserte oppholdsetiketter.

http://www.statsbudsjettet.no/Revidert- … gsfeltet-/

0

4

Foreslår obligatorisk oppholdskort med biometri

Justis- og politidepartementet vil innføre obligatoriske oppholdskort med elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk for alle utlendinger over 6 år som innvilges oppholdstillatelse i Norge.

Departementet har i dag sendt forslag til nye bestemmelser i utlendingsloven for bruk av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri på høring, for å gi det en rettslig forankring.

- Oppholdskortet vi nå foreslår vil øke sikkerheten og dermed bidra til å forebygge og bekjempe både illegal innvandring og illegalt opphold. Ved å innføre biometrisk personinformasjon i kortet forbedres dokumentasjonen slik at mulighetene for forfalskning og etterligning blir vesentlig redusert. Det vil være et viktig virkemiddel for bedre kontroll med utlendingers identitet og oppholdsstatus i Norge, sier statssekretær Pål K. Lønseth.

Gjennom Schengen-samarbeidet ble det i 2001 innført en ensartet dokumentasjon for innvilget oppholdstillatelse i form av en oppholdsetikett som limes inn i utlendingens reisedokument. Det er vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret biometri i form av fingeravtrykk og fotografi.

Lovforslaget som sendes på høring åpner ikke for å lagre fingeravtrykk på annen måte enn i databrikken i kortet. Departementet er imidlertid i gang med å utrede en eventuell lagring av biometri i et register, herunder avveining av behovet for lagring opp mot personvernet.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/akt … ?id=634513

0

5

http://www.advokatforeningen.no/_/Forsi … -biometri/

0

6

http://grenseloskjaerlighet.blogspot.co … s-ved.html

onsdag 9. februar 2011
Hvilken dokumentasjon kan kreves ved søknad om oppholdskort?

    Søknadsskjema
    Gylding pass
    Dokumentasjon på familieforholdet. F.eks. ekteskapsattest, fødselsattest for barn, dokument for inngått partnerskap. For de som søker som samboere kan det legges frem utskrift fra folkeregisteret, felles husleiekontrakt, felles regninger o.l. Det kreves at dere har bodd sammen i minst to år med mindre dere har eller venter barn sammen.
    Dokumentasjon på oppholdsretten til EØS-borgeren, Registreringsbevis.

Denne listen er uttømmende. Det vil si at det ikke kan kreves mer enn de dokumenter som her er nevnt.

Forsørgelseskrav og krav til bolig;

Dersom du er arbeidstaker kan det ikke stilles noe forsørgelseskrav eller krav til bolig.
Det samme gjelder dersom dere returnere til Norge.

Men dersom dere oppholder dere i et annet EØS-land som selvforsørgende med egne midler  må dere selvfølgelig legge frem dokumentasjon på  at dere har nok penger/inntekt til å forsørge familien. Det kreves at du har midler som tilsvarer minstesatsen for sosialhjelp i det landet dere bosetter dere.
Det kreves da også at dere har privat helseforsikring!

Studenter kan legge frem en erklæring på at de har tilstrekkelige midler til å forsørge familien.

0

7

http://www.udi.no/Sentrale-tema/Familie … illatelse/

Familieinnvandring med en EØS-borger for søkere som ikke er EØS-borgere selv (oppholdskort)

På nynorsk

Som familiemedlem av EØS-borger er din oppholdsrett i Norge knyttet til EØS-borgerens (referansepersonen) oppholdsrett. Skal du, som ikke er EØS-borger selv, oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder, må du søke om oppholdskort.

    Hvor kan du søke?
    Hva må du legge ved søknaden?
    Hvilke familiemedlemmer har rett til opphold?
    Hvilke oppholdsrett må personen du søker familieinnvandring med ha?
    Innhold og varighet
    Varig oppholdsrett

parBarnevogn
Hvor kan du søke?

I løpet av februar 2011 vil alle kunne registrere en søknad om familieinnvandring på nettet. Mange søkere kan registrere søknaden sin på nettet allerede nå. Når du registrerer søknaden på nett slipper du å stå i kø, og kan bestille en timeavtale hos politiet eller en norsk ambassade/konsulat. Først når du har levert pass og nødvendig dokumentasjon, er søknaden formelt mottatt, og vi vil begynne å behandle den. (Kontaktpersoner i Norge kan også registrere søknaden for deg, men det er du som vil være ansvarlig, og det er du som må levere inn dokumentasjonen.)

Søkere som ennå ikke kan registrere søknaden på nettet, må fylle ut et søknadsskjema og levere dette personlig ved nærmeste politidistrikt eller norsk ambassade/konsulat. Du må levere søknadsskjemaet ved den norske ambassaden eller konsulatet i hjemlandet ditt eller i et land du har hatt oppholdstillatelse i de siste seks månedene. Svaret på søknaden får du fra ambassaden eller konsulatet, eller eventuelt fra en person du har gitt fullmakt til å søke på dine vegne. Dersom du er visumpliktig, må du ha fått visum før du reiser inn i Norge.
Hva må du legge ved søknaden?

    søknadsskjema
    kopi av gyldig pass
    dokumentasjon på familieforholdet (for eksempel fødselsattest for barn, vigselsattest for ektefeller, dokumentasjon på inngått partnerskap, utskrift fra folkeregister, felles husleiekontrakt/kjøpekontrakt, felles lån eller lignende for å dokumentere to års samboerskap eller dokumentasjon på at dere som samboere har eller venter barn sammen osv.)
    dokumentasjon på at personen du søker familiegjenforening med har oppholdsrett etter EØS-regelverket - registreringsbevis (Nordiske borgere trenger ikke å registrere seg. For familiegjenforening med nordisk borger må det dokumenteres at den nordiske borgeren oppfyller et oppholdsgrunnlag i Norge, for eksempel ved hjelp av arbeidskontrakt og lønnslipper)
    dokumentasjon på at du er forsørget hvis du er:

         - barn eller barnebarn over 21 år

         - forelder eller besteforelder av referansepersonen eller av
           referansepersonens ektefelle/partner eller samboer

         - andre familiemedlemmer som ikke har annen familie i hjemlandet
           og som er en del av EØS-borgerens husholdning og er forsørget
           av denne eller som har alvorlige helseproblemer og bare kan motta
           pleie og omsorg fra referansepersonen

    Du må vise de ovennevnte dokumentene i original når du leverer inn søknaden.

Tilleggsdokumentasjon som kreves i noen type saker:

Dersom personen du søker familieinnvandring med er her som student eller har oppholdsrett på grunn av tilstrekkelige midler (egne midler eller faste periodiske ytelser), må du legge ved en erklæring fra referansepersonen på at vedkommende har tilstrekkelige midler til å forsørge deg under ditt opphold i Norge. Personen som bor i Norge må også ha en sykeforsikring (for eksempel Europeisk helsetrygdekort).

Hvis du som søker om oppholdskort er barn, og bare én av foreldrene dine skal bo i Norge, må du legge ved samtykke fra den andre forelderen. Hvis dette ikke kan fremskaffes, må du legge frem enten en rettsavgjørelse eller en fødselsattest som viser at forelderen i Norge har aleneansvaret for deg.

Hvis du som søker om oppholdskort er forlovede til en EØS – borger, må du legge ved dokumentasjon på at personen i Norge kan forsørge deg økonomisk. Du må også ha en sykeforsikring som dekker utgifter i forbindelse med hjemreise av medisinske årsaker, nødvendig legebehandling og sykehusbehandling. Vilkåret om sykeforsikring er oppfylt dersom du har dokumentasjon på privat sykeforsikring.

Vi gjør også oppmerksom på at i saker som gjelder familieinnvandring med EØS – borger kan utlendingsforvaltningen innhente opplysninger fra NAV om referansepersonen. Dette gjelder opplysninger om referansepersonen har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.
Hvilke familiemedlemmer har rett til opphold?

    Ektefelle/partner. Det stilles ikke krav til økonomisk forsørgelse og bolig.
    Samboer. Dere må begge være over 18 år, ha bodd sammen i et fast og etablert samboerforhold i minst to år og skulle fortsette å bo sammen i Norge. Ingen av dere kan være gift med andre. Det stilles ikke krav til økonomisk forsørgelse og bolig.
    Samboer som har eller venter barn sammen med personen i Norge, selv om dere ikke har bodd sammen i to år.
    Barn, barnebarn osv. under 21 år. Det stilles ikke krav til økonomisk forsørgelse og bolig.
    Barn, barnebarn osv. over 21 år når de blir forsørget av dere.
    Foreldre, besteforeldre osv. når de blir forsørget av dere. Personen i Norge kan ikke være student.
    Forlovede som skal gifte seg i Norge med en EØS-borger med oppholdsrett. Forlovedens oppholdsrett gjelder kun for 6 måneder og det må være sannsynlig at ekteskap vil bli inngått i denne perioden

UDI kan også gi oppholdskort til andre familiemedlemmer som forsørges av personen som bor i Norge, eller som tilhører hans eller hennes husstand i hjemlandet. Dette må dokumenteres.
Hvilken oppholdsrett må personen du søker familieinnvandring med ha?

1) Personen som bor i Norge er EØS-borger

Hvis du søker om familieinnvandring med en EØS-borger som har oppholdsrett med registreringsbevis i Norge, kan du få oppholdskort etter EØS-regelverket selv om du ikke er EØS-borger selv.

2) Personen som bor i Norge er norsk borger eller EØS-borger som har tillatelse etter det alminnelige regelverket

Hvis du søker om familieinnvandring med en norsk borger, eller en EØS-borger som har tillatelse etter det generelle regelverket, må du i utgangspunktet søke om familieinnvandring etter det generelle regelverket.

Unntak

I noen tilfeller vil du som familiemedlem til en norsk borger likevel kunne falle inn under EØS-regelverket. Dette gjelder bare dersom den norske borgeren har vært bosatt i et EØS-land og har:

    utøvet retten til fri bevegelighet (vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, hatt tilstrekkelig midler eller vært student) der, og
    flyttet tilbake til Norge sammen med deg

Da vil du som familiemedlem kunne velge hvilket regelverk du ønsker å søke etter. 

3) Personen i Norge er nordisk borger

Nordiske borgere trenger ikke registrere seg for å oppholde seg i Norge. Hvis du ønsker å komme til Norge for å bo her med et familiemedlem som er nordisk borger, kan du

    få et registreringsbevis, dersom du er EØS-borger
    søke om oppholdskort etter EØS-regelverket hvis du ikke er EØS-borger selv
    søke familiegjenforening (midlertidig oppholdstillatelse) etter det generelle regelverkt

Det er et krav at den nordiske borgeren bor i Norge og utøver retten til fri bevegelighet (er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, har tilstrekkelige midler eller er student) og kan dokumentere dette.

Dersom du som familiemedlem oppfyller vilkårene for oppholdsrett etter EØS-regelverket, kan du reise inn til Norge og søke om oppholdskort herfra. Er du visumpliktig, skal du få visum. Du kan levere/registrere din søknad om visum ved den nærmeste norske ambassade eller konsulat.
Innhold og varighet

Oppholdskortet vil normalt gjelde for fem år, med mindre personen du søker familieinnvandring med har en oppholdsrett som varer kortere enn det. På oppholdskortet vil det stå hvor lenge du kan oppholde deg lovlig i Norge. Husk at oppholdsretten kun gjelder så lenge vilkårene er oppfylt. Det er derfor en forutsetning at familierelasjonen består for at du skal beholde oppholdsretten.

Du kan reise ut og inn av Norge så lenge oppholdskortetvarer. Oppholdskortet gir deg i utgangspunktet rett til å arbeide og drive næringsvirksomhet i hele Norge, hvis det ikke står noe annet i beslutningen. I følge norsk lov må du være over 15 år for å ta arbeid.

Familiemedlemmer av EØS-borgere som ikke er EØS-borgere får ikke etikett i passet.

Varig oppholdsrett

Familiemedlemmer av EØS-borgere som ikke er EØS-borgere selv, vil etter fem år sammenhengende lovlig opphold i Norge kunne få varig oppholdsrett her. Les mer om hvordan du får varig oppholdsrett.

Det koster ingenting å søke om oppholdskort etter EØS-regelverket.
Saksbehandlingstid

Se oversikten over forventet saksbehandlingstid i UDI på wwwudi.no/saksbehandlingstider.
Du kan ikke klage på beslutningen

Du kan ikke klage på beslutningen om å ikke få utstedt oppholdskort, men du har mulighet til å søke på nytt.
Mer informasjon

Har du flere spørsmål om dette temaet, kan du kontakte nærmeste norske ambassade eller konsulat, nærmeste politidistrikt eller Opplysningstjenesten i UDI.

Sist oppdatert 27.04.2011
Publisert 24.03.2006

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
создать форум